Xenia sp.

Biota -> Animalia -> Cnidaria -> Anthozoa -> Malacalcyonacea -> Xeniidae -> Xenia -> Xenia sp.