Spirogyra sp.

Biota -> Plantae -> Charophyta -> Zygnematophyceae -> Zygnematales -> Zygnemataceae -> Spirogyra -> Spirogyra sp.