Seriatopora hystrix

Biota -> Animalia -> Cnidaria -> Anthozoa -> Scleractinia -> Pocilloporidae -> Seriatopora -> Seriatopora hystrix